KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
 Sociëteit:
 3e Ebbingestaat 50
 8261 VR Kampen
 038 3318269

 Kampen        IJsselmuiden

 Nieuwsbrief   December / Januari - 2020

Van de Voorzitter

 Nieuwsbrief Januari 2020

Het voorjaar gaat beginnen
Het voorjaar gaat beginnen,
de temperaturen gaan omhoog,
de mensen gaan weer zingen,

Behoefte aan warmte en de zon,
het is een waar geschenk,
heerlijk liggen in het gras,

We hebben het verdient,
weg met de sombere trieste dagen,
Nu is het bijkomen van alle kou.


Namens het bestuur wens ik alle leden een gezond en gelukkig 2020 toe!
Uw voorzitter,
Bertus Krabbe

 

 

 

Museum Plusbus

Er kunnen 40 mensen met de Museum PlusBus mee.
We gaan deze keer naar de Museumfabriek in Enschede op 25 maart 2020.
De mensen die het eerste gestort hebben, kunnen dus mee. Want vol is vol.
We moeten voor vier maart reserveren en het aantal doorgeven.
Gewoon op rekening nummer van de KBO Kampen IJsselmuiden.
Onder vermelding van Museum PlusBus.
Rek nr KBO Kampen IJsselmuiden
Het kost € 12,50 voor de lunch.

   V

   E    

 R

G

  D 

  E

 R

  E 

 N 

  W

  E

  C

  E

Y

  E

  R

  F

  F

  E

  J

  G

  A

  O

  T

  R

A

  Z

  E

  S

  E

  N

  J

  E

  M

  N

  E

S

  T

  E

  L

  K

  I

  W

  U

  P

  I

  T

  M

  J

  A

  L

  L

  I

  L

  A

  U

  R

  O

  D

  A

  A

  M

  L

  E

  E

  E

  T

  P

  U

  O

  D

  R

  L

  L

  I

  N

  R

  E

  O

  W

  B

  L

  E

    T

  F

  I

  G

  U

  R

  M

  L

  P

  M

  I

  F

  I

  I

  W

  B

  J

  O

  K

  E

  S

  O

  M

  S

  J

  E

  N

  K

  H

  E

  N

   K

  T

  H

  E

  E

    N

sorry helaas is er een fout geslopen in de puzzel

alle letters in de puzzel zijn verdwenen

 

 

 

x

 

 

  

   

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

De oplossing is een gezegde..
Stuur u oplossing voor 15 februari naar benlohman@home.nl
of schrijf naar B. Lohman, Beneluxweg 59, 8264 DX Kampen.
Vergeet uw adres niet, want één van de inzenders wint € 10,-.
Veel puzzelplezier!!
De winnaar van de puzzel oktober / november is geworden Cor vd Kolk.
Het gewonnen bedrag komt zo spoedig mogelijk uw kant op.
Allemaal bedankt voor uw deel name.

Uit het nieuws gevist.

Verheugende mededeling voor de senioren die hier mee te maken hebben

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat
per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een
brief aan de Tweede Kamer laten weten. De ministerraad stemde eerder al in met een aanpassing van het
Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog op advies van de Raad van State, die is positief over de
verlenging zo meldt de minister in haar brief. Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het
moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-
plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben
ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-
plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Deze automobilisten behouden
hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een code
bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Deze bestuurders
mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. In totaal komen er per 1
december direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor
de regeling.

In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter
dan vijf jaar geldig is vanwege een medische achtergrond. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is
ingevorderd, ingehouden of geschorst, vallen niet in de regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het CBR
tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische
aandoening tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de
rijgeschiktheid van examenkandidaten. Het CBR en de RDW hebben de afgelopen maanden hun systemen
klaar gemaakt voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.

Jan.

 

      Klaverjassen Jokeren

Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen en jokeren om 14.00 uur in het clubgebouw.
Altijd gezellig. Ook voor niet-leden toegankelijk.

Aangifte Inkomstenbelasting 2019

Nog een aantal weken te gaan en dan kunt u weer aangifte doen betreffende de Aangifte
Inkomstenbelasting 2019. Evenals voorgaande jaren kan de aangifte van uw inkomstenbelasting
plaatsvinden via de KBO. Wij hebben Lex Strikkers wederom bereid gevonden om weer een
Belastingspreekuur te organiseren, waarin hij u kan helpen en ondersteunen met de aangifte.

Vanaf dinsdag 10 maart kunt u voor de dinsdagochtend en eventueel de vrijdagochtend een afspraak
maken. U kunt zich aanmelden voor het belastingspreekuur tegen een kleine vergoeding van € 10,00 via
telefoonnummer 06-23694530 van de voorzitter Bertus Krabbe, hij zorgt voor de planning van de
afspraken. Mee te nemen: Digid-code en machtigingscode !

Huurtoeslag vanaf 1 januari 2020

De regels rondom de huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 aangepast waardoor meer mensen er recht op
hebben. Daardoor hebben huishoudens die eerst geen recht op huurtoeslag hadden, dat nu wel ?

Sinds 1 januari 2020 is de maximale inkomensgrens vervallen. In 2019 kreeg u huurtoeslag als u onder de
grens zat, in 2020 kijkt de Belastingdienst per huishouden naar de hoogte van de huur, uw leeftijd en de
samenstelling van uw huishouden. Denkt u dat u ook recht heeft op huurtoeslag ? Hiervoor kunt evenals
de aangifte Inkomstenbelasting een afspraak maken, Lex Strikkers zal u hierbij helpen met de aanvraag
van de toeslag als u hiervoor in aanmerking komt.


Mee te nemen: Digid-code !

Servicetelefoon

Leden van KBO-PCOB kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht
bij de Servicetelefoon. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam, bestaande uit
goed opgeleide vrijwilligers, die u een passend antwoord geven of u, als dat nodig is, doorverwijzen.
U kunt de Servicetelefoon van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur bereiken via tel. 030-340
06 55.
 

Overleden

Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen van pijn
Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon

Op 19 januari 2020 is Marie Lorist – van Raaij overleden. Wij wensen Henk Lorist en zijn (klein)kinderen
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

Agenda voor de jaarvergadering op woensdag 26 februari 2020.

Aanvang: 14.00 uur in de sociëteit.
1. Opening door de voorzitter de heer B. Krabbe.
2. De notulen van 20 maart 2019. (zie bijlage)
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag 2019 secretaris. (zie bijlage)
5. Financieel verslag penningmeester 2019
De papieren liggen een week tevoren ter inzage op of bij de bar.
6. Verslag kascommissie 2019 (De heren H. Tersteeg, D. ten Hove, D. Schaapman)
7. Décharge bestuur.
8. Begroting 2020
9. Verkiezing van één kascommissielid voor 2020. (Aftredend is de heer D. Schaapman
10. Contributie 2020 (geen wijziging)
 

PAUZE
 

12. Bestuursverkiezing: aftredend de heren B. Lohman, H. Laagland en J. Rops.
Allen hebben zich herkiesbaar verklaard.
De leden hebben het recht zelf kandidaten te stellen. De namen dienen vóór aanvang van de
jaarvergadering schriftelijk te worden ingediend, ook voorzien van tien handtekeningen van leden van de
afdeling, alsmede van een verklaring van de kandidaat/kandidaten bij een eventuele verkiezing het
bestuurslidmaatschap te zullen aanvaarden.
13. De commissie reisjes.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
Na afloop organiseert het bestuur een bingo.

Nieuws van de biljartclub januari 2020

Al weer een jaar voorbij. Hopelijk heeft iedereen genoten van de kerstdagen en de jaarwisseling?
Bij deze nog de allerbeste wensen voor alle leden van de KBO. En veel gezondheid toegewenst.

In de vorige nieuwsbrief heb ik ook geschreven dat wij het bestuur verzocht hebben om de lege bladzijden
te benutten voor onze leden die geen computer hebben, of niet in de gelegenheid zijn om in de soos te
komen en die toch graag de score willen zien van de biljartcompetitie. Ze hebben hier positief op
gereageerd. Bij deze onze dank.
Dat wil dus niet zeggen dat er iedere maand scorelijsten te zien zijn. Alleen als er lege pagina’s zijn worden
deze gebruikt voor de biljartstanden.

Geachte biljartleden, werp even een blik op ons publicatiebord want daar hangt weer de indelingslijst voor
de tweede helft van de competitie wie dienst heeft om de biljartmiddagen te leiden. Diegene die op de
woensdag dienst heeft wordt verzocht om de biljarts schoon te maken.
De stofzuiger hiervoor is in de soos aanwezig.
Nogmaals een verzoek: als u verhinderd bent, zorg dan zelf voor een vervanger. Dank hiervoor.
Ik heb inmiddels begrepen dat iedereen persoonlijk deze indelingslijst gekregen heeft.

Hierbij een terugblik op ons kersttoernooi. De opkomst was goed maar het had nog beter gekund.
De uitslagen van ons kersttoernooi zijn als volgt.
Biljarten: 1 De heer R. Beverwijk met 39 punten.
                  2 De heer J. de Munnik met 32 punten.
                  3 De heer J. Wezenberg met 30 punten.

Kaarten: 1 De heer H. Wezenberg met 6087 punten.
                2 De heer D. Schaapman met 5373 punten.
                3 De heer B. ten Hove met 4770 punten.

De kerstvrouw en kerstman kwamen ons nog even succes wensen met het toernooi. Leuk!

De verloting was zoals bekend ook weer keurig verzorgd, met mooie prijzen. Perfect.

Als lid van de biljartclub en ik denk dat er vele leden het met eens zullen zijn, wil ik even mijn waardering
uitspreken voor de twee personen die de biljartcommissie vormen. Heren, ik hoop dat ik namens de gehele
biljartclub mag zeggen, “dank jullie wel “. Wij hopen nog vele jaren gebruik te kunnen maken van jullie
kennis.

Op 2 januari zijn we weer gestart met de biljartcompetitie.

Wij mogen ook een nieuw lid verwelkomen en wel Herman Wezenberg.
Vroeger een leuke voetballer, of hij ook zo goed kan biljarten zullen we de komende maanden gaan zien.
Herman, van harte welkom.

Tot de volgende keer, Jan.